Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Ιπποθεραπείας Ρόδου «Θεραππεύειν» αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η δράση του δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοποί του Κέντρου είναι:

 • Η μη κερδοσκοπική, φιλανθρωπική και εθελοντική προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας, δυνατοτήτων, ευκαιριών και μέσων για ιππασία σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδίως παιδιά, στην Ελλάδα.
 • Η εφαρμογή θεραπειών υποβοηθούμενων από άλογα, κατά τις οποίες το άλογο δεν χρησιμοποιείται ως αντικείμενο. Ενδεικτικώς, οι υποβοηθούμενες από ίππους θεραπείες είναι: Η ιπποθεραπεία και η θεραπευτική Ιππασία, η οποία ασκείται από ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, η εκπαιδευτική θεραπευτική ιππασία/Γυμνιππευτική, η οποία ασκείται από ψυχολόγους, παιδαγωγούς, δασκάλους ειδικής αγωγής και η ψυχοθεραπεία υποβοηθούμενη από ίππους ασκούμενη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκπαιδευμένους προς τούτο.
 • Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ευεργετικές δυνατότητες της θεραπευτικής ιππασίας πάνω σε άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η γενικότερη προώθηση της θεραπευτικής ιππασίας ως μέσου ψυχοσωματικής θεραπείας και ομαλότερης κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών στην κοινωνία.
 • Η προώθηση της φυσικής ιππολογίας, του  φυσικού τρόπου εκπαίδευσης, μεταχείρισης και διαχείρισης των αλόγων. Η δημιουργία και προώθηση ενός νέου τρόπου-συστήματος εκπαίδευσης ανθρώπων, που ενασχολούνται με τους ίππους και την ιππασία.
 • Η προώθηση και η διάδοση της θετικής εκπαίδευσης του αλόγου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς του αλόγου με την παρατήρηση των μη λειτουργικών συμπεριφορών του, την εξακρίβωση των αιτιών τους και τον  σχηματισμό συμπερασμάτων- προτάσεων, που οδηγούν  στην επίλυσή τους με την εφαρμογή των κατάλληλων ασκήσεων.
 • Η  συμβουλευτική για την εναρμόνιση της σχέσης μεταξύ αλόγου-ιδιοκτήτη και η προσωπική ανάπτυξη με τη βοήθεια του αλόγου.

Με τον όρο άτομο με ειδικές ανάγκες νοείται πρόσωπο, το οποίο συνεπεία     ατυχήματος ή νόσου ευρίσκεται σε μειονεκτική σωματική, πνευματική ή ψυχική κατάσταση, η οποία το παρεμποδίζει στην εξυπηρέτηση των ατομικών του αναγκών και στην απόδοσή του, μέχρι του ορίου το οποίο αποτελεί το κανονικό μέτρο του φυσιολογικά ανεπτυγμένου ανθρώπου.

Στους παραπάνω σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονται:

 • Η πράξη του ιππεύειν και η άσκηση στο ιππεύειν από το άτομο με ειδικές ανάγκες εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται από τους θεράποντες ιατρούς του ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, προς σωματικό, πνευματικό και ψυχικό όφελός του. Η ιππασία θα εκτελείται με ίππους, ιππάρια, όνους ή συρόμενα από αυτά αμαξίδια.
 • Η εκμετάλλευση προς όφελος του ατόμου με ειδικές ανάγκες των κεκρυμμένων σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δυνατοτήτων του.
 • Η αποβολή από το άτομο με ειδικές ανάγκες των αισθημάτων της κατωτερότητας, μειονεξίας και απελπισίας.
 • Η επαναφορά και ένταξη του ατόμου με ειδικές ανάγκες στην ενεργό λειτουργική, κοινωνική και παραγωγική ζωή και η επάνοδος στην οικογένειά του, όχι σε βάρος και ενόχληση αλλά ως συντελεστής της από όλα τα μέρη καταβαλλόμενης προσπάθειας προς αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών.
 • Η προώθηση της ευζωίας των αλόγων, σε συνεργασία με ιππίατρους, ομοιοπαθητικούς, εναλλακτικούς θεραπευτές και ολιστικούς ιππίατρους.
 • Η πρόληψη και αντιμετώπιση κακοποίησης των αλόγων σε συνεργασία με διάφορους φορείς.
 • Η δημιουργία και εδραίωση μεταξύ των μελών του Σωματείου σχέσεων ειλικρινούς φιλίας, εμπιστοσύνης και ευγενούς άμιλλας.